Please update your Flash Player to view content.

Voorwaarden

1. Algemeen (geldt zowel bij verhuur als reparatie en onderhoud)

 

1.1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen waarbij de Garage (verder te noemen "DG") partij is, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn. Eigen voorwaarden van huurders, afnemers en andere contracterende partijen, verder te noemen "de klant" zijn niet van toepassing, ook al is daarnaar door de klant in van hem afkomstige correspondentie uitdrukkelijk verwezen.

1.2. Aansprakelijkheid

DG is niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade van welke aard dan ook. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien en voorzover DG opzet of bewuste roekeloosheid is te verwijten terzake het ontstaan van de schade. Voorzover DG  desalniettemin aansprakelijk mocht zijn voor schade, is de aansprakelijkheid van DG te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat DG aan de klant heeft gefactureerd voor de zaken/diensten waardoor de schade is ontstaan.

1.3. Prijzen

De prijzen zoals beschreven in de op het moment van contracteren geldende prijslijsten zijn van toepassing. DG heeft het recht prijslijsten te alle tijde wijzigen.

1.4 Betaling

Betaling geschiedt altijd ter plekke in de vestiging van DG in contanten of via pinbetaling bij het retourneren van het gehuurde materiaal of direkt na afronding van de in opdracht gegeven werkzaamheden. Aanbetalingen en waarborgsommen dienen echter vooraf te worden voldaan.

1.5. Geschillen

Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeiend uit, een met DG gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement 's-Hertogenbosch onder exclusieve toepassing van Nederlands Recht.

1.6 Conversie

Indien enig artikel uit deze algemene leveringsvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins onverbindend blijkt te zijn, zal dit worden vervangen door een artikel dat aard en strekking van het nietige, vernietigbare of anderszins onverbindende artikel zoveel mogelijk benadert.

2. Verhuur

2.1 Overeenkomst van verhuur

De overeenkomst voor verhuur van het materiaal komt tot stand zodra de klant het orderformulier ondertekent.

Indien het gehuurde materiaal niet voorradig of defect blijkt te zijn (bijvoorbeeld ten gevolge van een vorige verhuring) behoudt DG zich het recht voor een alternatief te leveren dat voldoet aan dezelfde capaciteiten danwel de overeenkomst zonder verdere schadeplichtigheid te ontbinden.

2.2 Einde overeenkomst

De overeenkomst eindigt zodra de klant het gehuurde materiaal inlevert bij DG en hiervoor de berekende huurprijsheeft voldaan en aan al zijn overige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. Indien de klant een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, is DG gerechtigd om zondere verdere ingebrekestelling of schadeplichtigheid de overeenkomst te beeindigen.

2.3 Waarborgsom

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de klant per verhuurovereenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt door DG vastgesteld met inachtname van de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde materiaal. De waarborgsom is geen vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de overeenkomst kan DG, de door de klant verschuldigde bedragen, compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom, althans het gedeelte dat niet is verrekend, wordt teruggegeven indien vaststaat dat de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

2.4 Controle

Teneinde problemen te voorkomen, moet de klant onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt, dit controleren. Indien er gebreken, manco's of andere klachten zijn, dient de klant dit direct te melden aan DG zodat een en ander in de overeenkomst kan worden vastgelegd. Indien de klant het gehuurde materiaal zonder verdere opmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde materiaal geacht ten tijde van de aanvang van de verhuur in goede staat te verkeren.

2.5 Schade/verlies

a. Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan, dient onmiddellijk te worden gemeld aan DG. De klant verplicht zich schade aan het gehuurde materiaal die door zijn toedoen/nalaten is ontstaan danwel door omstandigheden is ontstaan die rechtens voor zijn risico komen, aan DG te voldoen. Naar keuze van DG wordt de schade gelijk gesteld aan de dagwaarde van de beschadigde/verloren gegane zaak (d.w.z. de op het moment van beschadiging/verlies geldende nieuwwaarde van de beschadigde/verloren gegane zaak verminderd met de door DG te bepalen afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de beschadigde/verloren gegane zaak), dan wel de kosten die met de reparatie van de beschadigde zaak gemoeid zijn. Daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door DG geleden schade.

b. De door DG gemaakte expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en de reinigingskosten aan het gehuurde materiaal, komen voor rekening van de klant. De klant verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat bij een door DG geschat schadebedrag van € 1135,00 of meer, een expertise op kosten van de klant wordt uitgevoerd door een door DG aangewezen expertisebureau en bij een schade beneden € 1135,00 een expertise wordt uitgevoerd door DG.

2.6 Gebruik

De klant stemt er mee in het materiaal bij DG weer in te leveren in dezelfde staat als waarin hij het gehuurde materiaal heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De klant dient materiaal gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd te retourneren, zoals hij deze ook ontvangen heeft. Extra kosten veroorzaakt door onvoldoende sorteren of niet reinigen worden in rekening gebracht.

De klant zal instructies zoals gegeven door personeel van DG opvolgen en schriftelijke werkinstructies en andere instructies van de machines en gereedschappen lezen en hiernaar handelen.

3. Reparatie en onderhoud

3.1 De opdracht

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt schriftelijk aan DG gegeven. Een afschrift van de schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de klant verstrekt. De opdracht vangt aan nadat de schriftelijk opdracht door de klant is getekend en eindigt nadat de opgedragen werkzaamheden zijn uitgevoerd en de klant al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht heeft voldaan. Indien de klant een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, is DG gerechtigd om zondere verdere ingebrekestelling of schadeplichtigheid de overeenkomst te beeindigen.

3.2 Prijs(opgave) en termijn

De klant is verplicht het door DG bestede aantal uren en door DG bij de werkzaamheden gebruikte onderdelen te betalen tegen het op dat moment geldende uurtarief c.q. prijs zoals vermeld in de prijslijst. De klant kan voorafgaand aan de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden alsmede van de termijn waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij anders overeengekomen. Indien de bij benadering genoemde prijs met meer dan 10% overschreden wordt of dreigt te gaan worden, dient DG contact op te nemen met de klant om dit te bespreken. Indien de afgesproken termijn dreigt te worden overschreden dient DG de klant onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen en een nieuwe termijn te noemen. In de in de twee laatste zinnen geschetste situatie kan de klant de overeenkomst beeindigen. Hij is echter alsdan wel gehouden alle tot dan toe verschuldigde bedragen te betalen.

3.3 Stallingkosten

Indien de klant binnen 3 werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht zijn motorvoertuig niet heeft opgehaald, kan DG een door DG vast te stellen redelijke vergoeding vragen wegens stallingkosten.

3.4 Retentierecht

DG kan retentierecht uitoefenen op het motorvoertuig indien en voor zolang als de klant de kosten van verhuur en/of werkzaamheden of enig ander bedrag verschuldigd aan DG niet of niet geheel voldoet.

3.5 Vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de werkzaamheden aan de klant ter beschikking gesteld indien daar om wordt verzocht bij verstrekken van de opdracht. Indien onderdelen in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd worden deze daarna ter beschikking gesteld. In alle andere gevallen worden onderdelen eigendom van DG zonder dat de klant daar enigerlei vergoeding voor zal krijgen.

3.6 Garantie

Op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant cq importeur wordt verstrekt.

DG garandeert voor wat betreft door haar te verrichten werkzaamheden dat deze op vakkundige wijze zullen worden verricht. De garantie voor werkzaamheden houdt in dat in geval van ondeugdelijke werkzaamheden de werkzaamheden nogmaals zullen worden uitgevoerd. Indien de alsnog door DG uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de klant als enige remedie recht op teruggave van de betaalde kosten.

Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

De aanspraken op garantie vervallen indien:

a. de klant niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken DG op de hoogte stelt; of

b. DG niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen; of

c. derden zonder toestemming van DG werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door DG verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.

Januari 2010Google+

Onze ruime openingstijden

Maandag 08:00 - 18:00
Dinsdag 08:00 - 18:00
Woensdag 08:00 - 18:00
Donderdag 08:00 - 18:00
Vrijdag 08:00 - 18:00
Zaterdag 08:00 - 15:00
Zondag Gesloten

Dinsdag tot en met donderdag avondopening uitsluitend op afspraak.

Iedere eerste zaterdag van de maand zijn we gesloten

De weg naar de Garage

Jouw adresgegevensTrefwoorden